Zveřejněno:
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Vyplněním svých osobních údajů na webu www.ddconnect.cz a zakliknutím políčka s větou „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“ vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů (jak jsou dále definovány) v dále uvedeném rozsahu a za uvedených podmínek.

  Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, pracovní emailová adresa. Kromě těchto údajů, které sami vyplňujete, budou zpracovány také údaje získané z našeho systému na webu www.ddconnect.cz, které zahrnují oblasti Vašeho zájmu, které jsou vyhodnocovány podle Vaší aktivity na tomto webu, a vaše IP adresa (dále jen „Osobní údaje“)

  Vyplněním svých osobních údajů na webu www.ddconnect.cz a zakliknutím políčka s větou „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“ rovněž výslovně vyjadřujete svůj souhlas s automatizovaným zpracováním svých osobních údajů, které je prováděno prostřednictvím nástrojů na webu www.ddconnect.cz. Tyto nástroje sledují a zaznamenávají oblasti Vašeho zájmu a Vaši aktivitu na tomto webu.

  Informace podle ustanovení Článku 13 a 14 a 15 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů(dále jen „Nařízení“)

  Správcem Osobních údajů je společnost Dimension Data Czech Republic s.r.o., se sídlem Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00, IČO: 26175738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77064 (dále jen „Dimension Data Czech Republic“). Kontaktní email pro uplatnění práv podle Nařízení u správce je cz.marketing@dimensiondata.com .

  Osobní údaje budou zpracovány za účelem nabízení obchodu a služeb (přímého marketingu) ze strany společnosti Dimension Data Czech Republic, nebo ostatních společností, které jsou součástí skupiny (koncernu) „Dimension Data“, dále za účelem zasílání našich sdělení a informování o našich službách a řešeních (dále jen „Účel“). Osobní údaje mohou být zpracovány také k dalším účelům, které jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů Dimension Data, bod 4 (viz níže).

  Osobní údaje budou k uvedenému Účelu zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

  Osobní údaje mohou být předány ostatním společnostem v rámci skupiny Dimension Data. Informace o dalším zpracování Osobních údajů v celé skupině Dimension Data následuje za tímto informovaným souhlasem – viz Prohlášení o ochraně osobních údajů Dimension Data. Osobní údaje mohou být dále předány společnosti Channel Partners, s.r.o., se sídlem Sokolovská 1644, 250 88, Čelákovice, IČO:28894863, případně jiné společnosti, která provádí telemarketingovou činnost. V případě změny provede správce aktualizaci těchto informací a zveřejní je na webových stránkách www.ddconnect.cz. Channel Partners, s.r.o., případně jiná společnost, která provádí telemarketingovou činnost a které budou Osobní údaje předány, nebude předávat Osobní údaje do zahraničí, ani žádné další třetí osobě.

  V rámci předávání Osobních údajů ve skupině Dimension Data mohou být Osobní údaje předány i do třetích zemí (tj.mimo EU), a to do všech zemí, kde má skupina Dimension Data, pobočku nebo nějakou formu zastoupení. Předání jiným společnostem ve skupině Dimension Data se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené mezi všemi společnostmi, které jsou součástí skupiny Dimension Data. Tato smlouva obsahuje standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou Komisí, kdy tyto standardní doložky tvoří vhodnou záruku ve smyslu článku 46 Nařízení. V případě zájmu o další informace v této souvislosti nás prosím kontaktujte na výše uvedeném kontaktním emailu.

  Osobní údaje budou k výše uvedenému Účelu zpracovávány až do odvolání souhlasu, resp. vznesení námitky ze strany subjektu údajů proti zpracování Osobních údajů.

  Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým Osobním údajům. Dále má právo žádat jejich opravu, pokud jsou nepřesné, nebo výmaz, pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 Nařízení. Existují-li důvody stanovené Nařízením, má subjekt údajů také právo žádat omezení zpracování Osobních údajů, a pokud existují důvody týkající se jeho konkrétní situace, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo získat Osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost Osobních údajů). Pro uplatnění těchto práv je nutné obrátit se na kontaktní email správce uvedený výše.

  Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to emailem, na kontaktní emailové adrese: cz.marketing@dimensiondata.com . Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Vzhledem k tomu, že Osobní údaje jsou zpracovávány především za Účelem přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování podle článku 21 odstavec 2 Nařízení. Nechcete-li, aby Vaše údaje byly dále pro tyto účely zpracovány, informujte nás prosím na kontaktním emailu: cz.marketing@dimensiondata.com .

  Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz .

  Při zpracování Osobních údajů bude docházet k automatizovanému zpracování a profilování. Automatizované zpracování a profilování je prováděno prostřednictvím nástrojů na webu www.ddconnect.cz. Tyto nástroje sledují a zaznamenávají oblasti Vašeho zájmu a Vaši aktivitu na tomto webu. Takto sesbírané údaje systém vytřídí a seřadí do skupin podle preferovaných zájmů z oblasti IT řešení (např. do skupiny, která má zájem o informace z oblasti bezpečnosti sítí apod.). Na základě tohoto automatizovaného zpracování budete dostávat pouze takové marketingové materiály, které odpovídají Vašim profesním zájmům a preferencím. O automatizovaném zpracování na našich webových stránkách viz také níže v Prohlášení o ochraně osobních údajů Dimension Data – bod 10 „Soubory cookie a podobné technologie“.

  V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím cz.marketing@dimensiondata.com .

  Prohlášení o ochraně osobních údajů Dimension Data

  1. Úvod

  Společnost Dimension Data Holdings plc, její pobočky a dceřiné společnosti (dále jen „Dimension Data“) chápou důležitost ochrany vašich osobních údajů.

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů určuje, jak Dimension Data spravuje vaše osobní údaje, a vztahuje se na webové stránky Dimension Data, které se na něj odkazují. Některé stránky Dimension Data mohou mít svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, které budou platit do té míry, pokud nedojde k rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

  2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

  Když s námi spolupracujete, můžeme o vás shromažďovat osobní údaje. Můžete si zvolit možnost údaje neposkytovat, když jsou od vás žádány. Pokud se však rozhodnete své osobní údaje neposkytnout, ale budou nezbytná k tomu, abychom vám poskytli naše řešení a služby nebo přístup na naše webové stránky, možná to nebudeme schopni udělat.

  V závislosti na stupni spolupráce mohou námi shromažďované údaje zahrnovat:

   • vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další kontaktní údaje,
   • přihlašovací údaje a informace o vašem účtu pro účely ověřování a přístup k účtu,
   • vaše marketingové preference,
   • demografické údaje, jako je vaše pohlaví, věk, země a preferovaný jazyk,
   • údaje o tom, jak vy, váš počítač nebo zařízení komunikujete s Dimension Data, včetně webových stránek, které navštěvujete, když používáte naše webové stránky a zařízení, údaje o připojení a konfiguraci.

  Obecně o vás neshromažďujeme citlivé osobní údaje, včetně informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, náboženství, politického přesvědčení, rasy nebo sexuální orientace, pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon.

  Pokud propojujeme další údaje s vašimi osobními údaji, považujeme tyto propojené údaje za osobní údaje.

  3. Jak shromažďujeme osobní údaje

  Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat různými způsoby, když s námi navážete spolupráci včetně toho, když:

   • zakoupíte naše řešení a služby,
   • si u nás vytvoříte účet,
   • zpracujeme objednávky a platební transakce,
   • odpovíme na vaše dotazy a požadavky,
   • dojde ke komunikaci mezi vámi a našimi zástupci,
   • od vás získáme zpětnou vazbu o našich řešeních a službách,
   • řídíme naše administrativní a obchodní funkce,
   • se zaregistrujete na naše akce, workshopy a semináře,
   • se zapíšete do našeho seznamu adresátů a přihlásíte k odběru informačních bulletinů,
   • vám nabízíme naše řešení a služby,
   • vstoupíte na naše webové stránky a používáte je,
   • požádáte o zaměstnání u nás.

  Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje z externích zdrojů a od třetích stran, včetně veřejných databází, obchodních partnerů, s nimiž nabízíme služby společné značky nebo se zabýváme společnými marketingovými aktivitami, a od třetích stran, které poskytují rozšíření seznamu nebo podobné služby, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

  Při používání našich webových stránek můžeme my a třetí strany, které jsme najali, automaticky shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, a to prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Další informace naleznete v níže uvedené části „Soubory cookie a podobné technologie“.

  4. Účely, pro které shromažďujeme a používáme osobní údaje

  Osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem:

   • zasílání našich sdělení,
   • vytváření, řízení a udržování obchodních vztahů,
   • reagování na dotazy a žádosti,
   • rozvíjení, zajišťování a zlepšování našich služeb a řešení,
   • informování o našich službách a řešeních,
   • získání od vás zpětné vazby o našich službách a řešeních,
   • poskytnutí vám personalizovanější zkušenosti, když s námi komunikujete,
   • vykonání administrativních a obchodních funkcí,
   • aktualizace našich záznamů a aktualizace kontaktních údajů,
   • možnosti efektivně využívat a zlepšovat naše webové stránky,
   • sestavení statistiky využívání webových stránek,
   • umožnění přihlásit se k odběru informačních bulletinů (newsletterů) a zapsat se na seznam adresátů,
   • umožnění registrovat se na akce, workshopy a semináře společnosti Dimension Data,
   • náboru zaměstnanců,
   • posouzení výkonnosti našich webových stránek a zlepšit jejich fungování,
   • zpracování otázek týkajících se ochrany osobních údajů, obav a stížností a reakce na ně,
   • splnění právních a smluvních závazků.

  5. Sdílení vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro výše uvedené účely s:

   • našimi pobočkami a dceřinými společnostmi,
   • obchodními partnery, prodejci nebo dodavateli, kteří poskytují požadované služby nebo zprostředkovávají transakce, mimo jiné včetně zpracování objednávek, asistence při činnostech souvisejících s prodejem nebo poprodejní podpory a poskytování podpory zákazníkům. Veškeré třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou na základě smluv povinny zavést příslušná opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmějí používat osobní údaje za jiným účelem, než je účel, pro který jim byl poskytnut přístup,
   • v souvislosti s jakýmkoli společným podnikem, fúzí, prodejem majetku společnosti, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo nabytím celého nebo části našeho podniku jinou společností nebo pro jinou společnost,
   • v reakci na žádost o informace předloženou příslušným orgánem v souladu s příslušným právním předpisem, nařízením nebo soudním procesem, nebo pokud to právní předpisy, nařízení či soudní proces vyžadují,
   • tam, kde je to nezbytné k zajištění soudních řízení, soudních příkazů nebo správních rozhodnutí,
   • za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Dimension Data, jejích obchodních partnerů, vás nebo jiných osob, nebo jak jinak mohou platné právní předpisy vyžadovat,
   • tam, kde souhlasíte se sdílením svých osobních údajů.

  6. Převádění

  Dimension Data jako globální společnost může převádět vaše osobní údaje do zemí, kde podnikáme, v souvislosti s výše uvedenými účely a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

  Pokud vaše osobní údaje převedeme z místa v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ze Švýcarska do země mimo EHP nebo mimo Švýcarsko a tato země neposkytuje úroveň ochrany osobních údajů, kterou Evropská komise („Komise“) považuje za odpovídající, budeme dodržovat standardní smluvní doložky schválené Komisí a právní předpisy na ochranu osobních údajů platné v EHP, což vám poskytuje následující práva:

   • když společnost Dimension Data zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas k dalšímu zpracování odvolat,
   • můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme, a o jejich opravu,
   • můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
   • můžete podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů nebo k ohrožení vašich osobních údajů.
   • Pokud společnost Dimension Data převádí vaše osobní údaje třetím stranám, vyžaduje, aby tyto třetí strany s ní uzavřely dohody, které obsahují standardní smluvní doložky (nebo jiný mechanismus přenosu dat schválený Komisí).

  7. Zabezpečení vašich osobních údajů

  Dimension Data se zavázala chránit vaše osobní údaje před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním pomocí kombinace fyzických, administrativních a technických zajištění a ve smlouvách vyžaduje, aby třetí strany, kterým vaše osobní údaje předáváme, učinily totéž.

  Když odesíláte nebo zadáváte své osobní údaje on-line, měli byste si být vědomi, že internet není zcela bezpečný. Společnost Dimension Data nemůže zcela zaručit zabezpečení osobních údajů, které odesíláte nebo zadáváte on-line.

  8. Direct marketing

  Můžete si zvolit, zda chcete přijímat marketingová sdělení od společnosti Dimension Data e-mailem, SMS, poštou nebo telefonem. Dokonce, i když jste dříve souhlasili, můžete se kdykoli rozhodnout svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů od nás odvolat a spravovat své preference ohledně komunikace prostřednictvím:

   • pokynů pro odhlášení odběru, které jsou součástí každého marketingového e-mailu nebo textové zprávy SMS od nás,
   • zaslání e-mailu na adresu Queries@dimensiondata.com, nebo
   • napsáním dopisu na adresu Private Bag X127, Bryanston, 2021 s uvedením všech podrobností a popisu marketingového materiálu, který od nás už nechcete dostávat. Vaší žádosti vyhovíme, jakmile to bude rozumně proveditelné.
   • Pokud odvoláte svůj souhlas ze zasíláním marketingových sdělení od nás, můžeme vám stále posílat administrativní zprávy v rámci vašeho průběžného využívání našich webových stránek, řešení nebo služeb.

  Neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám, které nejsou součástí naší skupiny, pro účely direct marketingu, ani je neprodáváme, nepronajímáme, nedistribuujeme ani jinak komerčně nezpřístupňujeme žádné třetí straně.

  9. Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo odstranit

  Pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit je, aktualizovat, zablokovat nebo odstranit, napište nám prosím na kontakty uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odpovíme vám v přiměřené lhůtě a nejpozději do 30 dnů od data vašeho požadavku.

  10. Soubory cookie a podobné technologie

  Při přístupu na naše webové stránky používáme soubory cookie (malé textové soubory obsahující jedinečné ID, které jsou umístěny na vašem PC nebo zařízení) a podobné technologie včetně skriptů, vložených webových odkazů, webových signálů, lokálních sdílených objektů (flash cookie) a lokálních úložišť (HTML 5), které nám pomáhají s těmito věcmi:

   • umožnění vašeho přihlášení,
   • vaše ověření,
   • sledování informací, které jste nám poskytli,
   • zlepšování vašeho prohlížení webu,
   • přizpůsobení našich interakcí s vámi,
   • ukládání a správa vašich preferencí a nastavení,
   • sestavování statistických údajů,
   • analýza výkonu a použitelnosti našich webových stránek,
   • měření vzorů návštěvnosti webových stránek,
   • stanovení, které oblasti našich webových stránek byly navštíveny.

  Tyto technologie shromažďují informace, které váš prohlížeč pošle našim webovým stránkám, včetně typu prohlížeče, informace o vaší adrese IP (jedinečný identifikátor přiřazený k vašemu počítači nebo zařízení, který dovoluje počítači nebo zařízení komunikovat přes internet), společně s datem, časem a trvání vaší návštěvy, zobrazenými stránkami a odkazy, na které kliknete.

  Na našich webových stránkách mohou být také webové „majáky“ nebo podobné technologie od poskytovatelů služeb třetích stran, pomocí kterých jsou shromažďovány informace o vašich on-line aktivitách na našich webových stránkách, a pomáhají nám tak sestavit souhrnné statistiky o účinnosti marketingových kampaní nebo jiných obchodních operací.

  Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a další technologie, naleznete v našichZásadách pro používání souborů cookie.

  11. Odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran

  Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace provozované třetími stranami. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky týkající se postupů ochrany osobních údajů u jiných webových stránek nebo aplikací třetích stran a neodpovídáme za obsah ani prohlášení třetích stran o ochraně osobních údajů. Vaše používání takových webových stránek a aplikací podléhá příslušným prohlášením třetích stran o ochraně osobních údajů.

  12. Uchovávání osobních údajů

  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění zákonných povinností, vyřešení sporů, ochranu našich aktiv nebo vymáhání smluv. Doby uchovávání se liší podle účelu. Kritéria, která používáme k určení doby uchovávání, zahrnují, zda:

   • jsme v souladu se zákonem, smluvním nebo jiným závazkem povinni uchovávat osobní údaje, a to i podle zákonů o uchovávání údajů, jako součást vyšetřování nebo pro účely soudních sporů,
   • jsou osobní údaje potřebné pro poskytování našich řešení a služeb, včetně zlepšování výkonu a udržování přesných obchodních a finančních záznamů,
   • existují automatizované prostředky, které vám kdykoli umožňují přístup k vašim osobním údajům a jejich odstranění. Obecně uchováme osobní údaje kratší dobu, pokud toto není ten případ,
   • osobní údaje jsou citlivými osobními údaji; v takovém případě je obvykle uchováváme kratší dobu,
   • jste souhlasili s tím, že budeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu; v takovém případě budeme uchovávat osobní údaje v souladu s vaším souhlasem.

  13. Změny našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Čas od času můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud tak učiníme, revidovanou verzi zveřejníme spolu s aktualizovaným datem revize.

  14. Jak nás kontaktovat

  Máte-li jakékoli dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů v Dimension Data, máte-li obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete-li podat stížnost, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na následujících kontaktech:

  E-mail: groupprivacy@dimensiondata.com
  Telefon: +27 11 575 5222
  Poštovní adresa: Dimension Data Group
  Data Privacy Officer
  57 Sloane Street, The Campus, Bryanston, Wanderers Building, Second Floor,
  Johannesburg, South Africa
  2021

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno 12. května 2017.

 • Consent to personal data processing

  By filling your personal data on the website www.ddconnect.cz and clicking on the box with the sentence “I consent to the processing of my personal data” your express your consent to the processing of your Personal Data (as defined hereafter) in the extent specified below and under the specified conditions.

  Personal data to be processed: name, surname, work position, company, business email address. Beside these data which you fill in yourself even the data obtained from our system on the website www.ddconnect.cz, will be processed which encompass the area of Your interest, evaluated according to your activity on this website and your IP address (hereinafter referred to as the “Personal Data”).

  By completing of your personal data on the website www.ddconnect.cz and clicking on the box with the sentence “I consent to the processing of my personal data” you also explicitly express your consent to the automatic processing of your personal data which is performed through the tool on the website www.ddconnect.cz. These tools are monitoring and recording the areas of Your interest and Your activity on this website.

  Information in accordance with Articles 13 and 14 and 15 to 22 of Regulation of the European Parliament and EU Council No. 2016/679, General Date Protection Regulation (hereinafter referred to as the “Regulation”).

  The controller of the Personal Data is the company Dimension Data Czech Republic s.r.o., with the registered office in Milevská 2095/5, Praha 4, 140 00, Identification No./IČO/: 26175738, incorporated in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Entry 77064 (hereinafter referred to as “Dimension Data Czech Republic”). The contact email for enforcement of the rights with the controller according to the Regulation is  cz.marketing@dimensiondata.com .

  Personal data will be processed for the purpose of offering trade and services (direct marketing) by the company Dimension Data Czech Republic or other companies which are part of the group (concern) “Dimension Data”, also for the purpose of sending our communications and information of our services and solutions (hereinafter referred to as the “Purpose”). Personal data may be also processed for other purposes which are defined in the Dimension Data Declaration of Personal Data Protection, point 4 (see below).

  Personal data will be processed for the mentioned Purpose on the basis of consent given by the data subject.

  Personal data may be provided to other companies within the Dimension Data group. Information about other Personal data processing within the whole Dimension Data group follows this informed consent – see Dimension Data Declaration of Personal Data Protection. Personal data may be further provided to the company Channel Partners, s.r.o.,with the registered office in  Sokolovská 1644, 250 88, Čelákovice, Identification No./IČO/:28894863 or to another company performing telemarketing activity. In case of a change the controller will update this information and publish it on the website www.ddconnect.cz. Channel Partners, s.r.o. or another company which is performing telemarketing activity and to which the Personal Data will be provided will not transfer the Personal Data abroad or to any other third party.

  Within transmission of Personal Data within the Dimension Data group the Personal Data may be transferred even to third countries (i.e. outside EU), namely to all countries where the Dimension Data group has a branch office or any form of representation. Transmission to other companies within the group Dimension Data is performed under an agreement concluded among all companies which are parts of the Dimension Data group. This agreement contains standard clauses on personal data protection adopted by European Commission, where these standard clauses constitute a suitable guarantee within the meaning of Article 46 of the Regulation. If you are interested in additional information in this regard, please contact us at the above mentioned contact email.

  Personal data will be processed for the above mentioned Purpose until withdrawal of the consent or objection filed by the data subject against the Personal Data processing.

  The data subject has the right to ask the controller for access to its Personal Data. It has also the right to require their rectification, if they are inaccurate, or erasure, if there exists one of the reasons mentioned in Article 17 of the Regulation. If there are reasons provided by the Regulation, the data subject has also the right to require restriction of its Personal Data processing, and as far as there exist reasons relating to his particular situation, he is also entitled to object to the processing of the Personal Data at any time. The data subject has also the right to obtain the Personal Data it has provided to the controller, in the structured, normally used and machine-readable form, and the right to provide such data to another controller (right to Personal Data portability). In order to enforce these rights it is necessary to contract email of the controller mentioned above.

  The consent may be withdrawn at any time, namely by an email message to the contact email address: cz.marketing@dimensiondata.com . Withdrawal of the consent is, however, without prejudice to the legality of processing based on the consent given before its withdrawal.

  In view of the fact that the Personal Data are processed primarily for the purpose of direct marketing, the data subject has the right to object anytime to the processing according to Article 21, paragraph 2 of the Regulation. If you do not wish Your data to be further processed for such purposes, please inform us at the contact email: cz.marketing@dimensiondata.com .

  If the data subject believes that by the processing of its Personal Data the Regulation has been breached, he has the right to file a complaint with a supervisory authority. The supervisory authority in the Czech Republic is the Office for Personal Data Protection residing in Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz .

  During processing of Personal Data there may be performed automated processing and profiling. Automated processing and profiling is performed through the tools on the website www.ddconnect.cz. These tools are monitoring and registering the area of Your interest and Your activity on this website. The system will select and classify such collected data to groups according to preferred interests from the area of IT solutions (e.g. to a group interested in information from the area of network security etc.). On the basis of this automated processing you will receive only such marketing materials that correspond to Your professional interests and preferences. Further information on automated processing is also available on our website, see also Dimension Data Declaration of Personal Data Protection – point 10 “Cookies files and similar technologies”.

  In case of any inquiries regarding processing of Your personal data please contact cz.marketing@dimensiondata.com .

  Dimension Data Privacy Statement

  1. Introduction

  Dimension Data Holdings plc and its affiliates (collectively “Dimension Data”) understand the importance of protecting your personal data.

  This Privacy Statement sets out how Dimension Data manages your personal data and applies to Dimension Data websites that link to it. Some Dimension Data sites may have their own privacy statements which will control, to the extent that there is a conflict with this Privacy Statement.

  1. What personal data we collect

  When you interact with us, we may collect personal data from you. You can choose not to provide personal data when requested. However, if you choose not to, and this is necessary to provide you with our solutions and services or access to our websites, we may be unable to do so.

  Depending on how you interact with us, personal data we collect may include:

  • your first and last name, email address, postal address, phone number and other contact information;
  • log-in and account information for authentication purposes and account access;
  • your marketing preferences;
  • demographic data such as your gender, age, country and preferred language;
  • data about how you and your PC or device interact with Dimension Data, including web pages you visit when you use our websites and device, connectivity and configuration data.

  We do not generally collect sensitive personal data about you, including information relating to your health, religion, political beliefs, race or sexual orientation, except with your consent or unless we are required to do so by law.

  If we link other data with your personal data, we will treat that linked data as personal data.

  1. How we collect personal data

  We may collect your personal data in a variety of ways when you interact with us, including when:

  • you purchase our solutions and services;
  • you create an account with us;
  • we process orders and payment transactions;
  • we respond to your inquiries and requests;
  • there are communications between you and our representatives;
  • we obtain feedback from you about our solutions and services;
  • we conduct our administrative and business functions;
  • you register for our events, workshops and seminars;
  • you subscribe to our mailing lists and newsletters;
  • we market our solutions and services to you;
  • you access and use our websites;
  • you apply for employment with us.

  We may also collect your personal data from third party sources and third parties including public databases, business partners with whom we offer co-branded services or engage in joint marketing activities, and third parties that provide list enhancement or similar services, to the extent permitted by applicable law.

  When you use our websites, we may and third parties we engage may automatically collect data, including personal data through use of cookies and similar technologies. For more information, see the "Cookies and Similar Technologies" section below.

  1. Purposes for which we collect and use personal data

  We collect and use personal data to:

  • send communications to you;
  • establish, manage, and maintain our business relationships;
  • respond to inquiries and requests;
  • develop, provide, and improve our services and solutions;
  • inform you about our services and solutions;
  • obtain feedback from you on our services and solutions;
  • provide you with a more personalised experience when you interact with us;
  • conduct administrative and business functions;
  • update our records and keep contact details up to date;
  • enable you to effectively use and to improve our websites,
  • compile website usage statistics;
  • enable you to subscribe to newsletters and mailing lists;
  • enable you to register for Dimension Data events, workshops and seminars;
  • recruit staff;
  • assess the performance of our websites and to improve their operation;
  • process and respond to privacy questions, concerns and complaints;
  • fulfil legal and contractual obligations.

   

   

  1. Sharing your personal data

  We may share your personal data for the purposes above with:

  • our affiliates and subsidiaries;
  • business partners, vendors, or contractors to provide requested services or facilitate transactions, including but not limited to processing of orders, assisting with sales-related activities or post-sales support, and providing customer support. Any third parties with whom we share personal data are contractually required to implement appropriate data protection and security measures and are not permitted to use personal data for any purpose other than the purpose for which they are given access;
  • in connection with, any joint venture, merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing, or acquisition of all or a portion of our business by or to another company.
  • in response to a request for information by a competent authority in accordance with, or required by any applicable law, regulation or legal process.
  • where necessary to comply with judicial proceedings, court orders or government orders.
  • to protect the rights, property or safety of Dimension Data, its business partners, you, or others, or as otherwise required by applicable law.
  • where you consent to the sharing of your personal data.
  1. Onward transfers

  As a global company, Dimension Data may transfer your personal data to countries where we do business in connection with the purposes identified above and in accordance with this Privacy Statement.

  Where we transfer your personal data from a location within the European Economic Area (the "EEA") or Switzerland to a country outside the EEA or Switzerland and that country does not provide a level of protection for personal data which the European Commission (“Commission”) deems adequate, we adhere to the standard contractual clauses (“SCCs”) approved by the Commission, and applicable data protection laws in the EEA which give you the following rights:

  • where Dimension Data processes your personal data based on your consent, you may withdraw your consent at any time for future processing;
  • you may request access to and correction of your personal data which is held by us at any time;
  • you may object to the processing of your personal data at any time;
  • you may lodge a complaint with a data protection authority if you believe that your rights relating to protection of your personal data have been breached or that your personal data has been compromised.
  • Where Dimension Data transfers your personal data to third parties, Dimension Data requires those third parties to sign agreements which include the SCCs (or other data transfer mechanism approved by the Commission).
  1. Security of your personal data

  Dimension Data is committed to protecting your personal data from misuse, loss, unauthorised access, modification or disclosure by using a combination of physical, administrative and technical safeguards and contractually requiring that third parties to whom we disclose your personal data do the same.

  When you submit or post personal data online, you should be aware that the internet is not completely secure. Dimension Data cannot guarantee the security of any personal data that you submit or post online.

  1. Direct marketing

  You can choose whether you wish to receive marketing communications from Dimension Data by email, SMS, post and phone. Even when you have agreed to this, you may opt out of receiving marketing materials from us at any time and manage your communication preferences by:

  • following the unsubscribe instructions included in each marketing email or SMS text message from us;
  • sending an email to Queries@dimensiondata.com; or
  • writing to us at Private Bag X127, Bryanston, 2021 including your details and a description of the marketing material you no longer wish to receive from us. We will comply with your request as soon as is reasonably practicable.
  • If you opt out of receiving marketing related communications from us, we may still send you administrative messages as part of your ongoing use of our websites, solutions or services.

  We do not provide your personal data to unaffiliated third parties for direct marketing purposes or sell, rent, distribute or otherwise make personal data commercially available to any third party.

  1. How you can access, correct, update, block or delete your personal data

  If you wish to access, correct, update, block, or delete personal data that we hold about you, please write to us using the contact details set out at the end of this Privacy Statement. We will respond within a reasonable period and at the latest within 30 days of the date of your request.

  1. Cookies and Similar Technologies

  When you access our websites, we use cookies (small text files containing a unique ID number which are placed on your PC or device) and similar technologies including scripts, embedded web links, web beacons, Local Shared Objects (flash cookies) and Local Storage (HTML 5) to assist us to do things such as:

  • enabling you to sign in;
  • authenticating you;
  • keeping track of information you have provided to us;
  • improving your browsing experience;
  • customising our interactions with you;
  • storing and managing your preferences and settings;
  • compiling statistical data;
  • analysing the performance and usability of our websites;
  • measuring website traffic patterns;
  • determining which areas of our websites have been visited.

  These technologies collect information that your browser sends to our websites including your browser type, information about your IP address (a unique identifier assigned to your computer or device which allows your PC or device to communicate over the Internet), together with the date, time and duration of your visit, the pages you view and the links you click.

  Our sites may also contain web beacons or similar technologies from third party analytics providers, through which they collect information about your online activities across our websites to help us compile aggregated statistics about the effectiveness of marketing campaigns or other business operations.

  For more information on how we use cookies and other technologies, please see our Cookies Policy

  1. Links to third party websites and applications

  Our websites may contain links to sites and applications operated by third parties. We make no representations or warranties in relation to the privacy practices of any third party site or application and we are not responsible for any third party content or privacy statements. Your use of such sites and applications is subject to the relevant third party privacy statements.

  1. Retaining your personal data

  We retain your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes for which it was collected, or to comply with legal obligations, resolve disputes, protect our assets, or enforce agreements. Depending on the purpose, retention periods will vary. The criteria we use to determine retention periods include whether:

  • we are under a legal, contractual or other obligation to retain personal data including pursuant to data retention laws, as part of an investigation or for litigation purposes;
  • personal data is needed to provide our solutions and services business including performance improvement and to maintain accurate business and financial records;
  • there are automated means to enable you to access and delete your personal data at any time. We will generally retain personal data for a shorter period of time, where this is not the case;
  • the personal data is sensitive personal data in which event we will generally retain this for a shorter period of time;
  • you have consented to us retaining your personal data for a longer retention period, in which case, we will retain personal data in line with your consent.
  1. Changes to our Privacy Statement

  We may update this Privacy Statement from time to time. If we do, we will post the revised version, with an updated revision date.

  1. How to contact us

  If you have any questions about how your personal data is handled by Dimension Data, you have a privacy concern or you wish to make a complaint, please contact our Data Privacy Officer as follows:

  Email: groupprivacy@dimensiondata.com
  Phone: +27 11 575 5222
  Post: Dimension Data Group
  Data Privacy Officer

  57 Sloane Street, The Campus, Bryanston, Wanderers Building, Second Floor,
  Johannesburg, South Africa 2021
  This Privacy Statement was updated on 12 May 2017.

© 2018 Dimension Data All Rights Reserved | Souhlas se zpracováním osobních údajů

Téma aktuálního čísla

Tour de France v novém

Kontakt

Dimension Data Czech Republic s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
Tel: +420 224 600 010
Email: info.cz@dimensiondata.com
www.dimensiondata.com